comic-banner
manga-thumbnail

Tôi Đã Giết Tuyển Thủ Học Viện

Tác giả: Đang cập nhật Tình trạng: Đang phát hành Đã có 1054 lượt xem
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 3 ngày trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Bỏ Phiếu
Đánh giá của bạn với truyện "Tôi Đã Giết Tuyển Thủ Học Viện"
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Danh sách chương

Chapter 41 14/07/2024
Chapter 40 14/07/2024
Chapter 40 10/07/2024
Chapter 39 14/07/2024
Chapter 39 10/07/2024
Chapter 38 29/06/2024
Chapter 38 14/07/2024
Chapter 38 10/07/2024
Chapter 37 29/06/2024
Chapter 37 14/07/2024
Chapter 37 22/06/2024
Chapter 37 10/07/2024
Chapter 36 22/06/2024
Chapter 36 10/07/2024
Chapter 36 29/06/2024
Chapter 36 14/07/2024
Chapter 35 10/07/2024
Chapter 35 22/06/2024
Chapter 35 29/06/2024
Chapter 35 14/07/2024
Chapter 34 22/06/2024
Chapter 34 10/07/2024
Chapter 34 04/06/2024
Chapter 34 29/06/2024
Chapter 34 14/07/2024
Chapter 33 22/06/2024
Chapter 33 10/07/2024
Chapter 33 23/05/2024
Chapter 33 04/06/2024
Chapter 33 29/06/2024
Chapter 33 14/07/2024
Chapter 32.5 14/07/2024
Chapter 32 14/07/2024
Chapter 32.5 22/06/2024
Chapter 32.5 10/07/2024
Chapter 32 22/06/2024
Chapter 32 10/07/2024
Chapter 32.5 23/05/2024
Chapter 32.5 04/06/2024
Chapter 32.5 29/06/2024
Chapter 32.5 16/05/2024
Chapter 32 23/05/2024
Chapter 32 04/06/2024
Chapter 32 29/06/2024
Chapter 32 16/05/2024
Chapter 31.5 16/05/2024
Chapter 31 23/05/2024
Chapter 31 04/06/2024
Chapter 31 29/06/2024
Chapter 31 16/05/2024
Chapter 31.5 14/07/2024
Chapter 31 14/07/2024
Chapter 31.5 22/06/2024
Chapter 31.5 10/07/2024
Chapter 31 22/06/2024
Chapter 31 10/07/2024
Chapter 31.5 23/05/2024
Chapter 31.5 04/06/2024
Chapter 31.5 29/06/2024
Chapter 30.5 23/05/2024
Chapter 30.5 04/06/2024
Chapter 30.5 29/06/2024
Chapter 30.5 16/05/2024
Chapter 30.5 05/05/2024
Chapter 30.5 14/07/2024
Chapter 30.5 22/06/2024
Chapter 30.5 10/07/2024
Chapter 29.5 23/05/2024
Chapter 29.5 04/06/2024
Chapter 29.5 29/06/2024
Chapter 29.5 16/05/2024
Chapter 29 23/05/2024
Chapter 29 04/06/2024
Chapter 29 29/06/2024
Chapter 29 16/05/2024
Chapter 29.5 05/05/2024
Chapter 29 05/05/2024
Chapter 29.5 14/07/2024
Chapter 29 14/07/2024
Chapter 29.5 22/06/2024
Chapter 29.5 10/07/2024
Chapter 29 22/06/2024
Chapter 29 10/07/2024
Chapter 28 22/06/2024
Chapter 28 10/07/2024
Chapter 28 23/05/2024
Chapter 28 04/06/2024
Chapter 28 29/06/2024
Chapter 28 16/05/2024
Chapter 28 05/05/2024
Chapter 28 14/07/2024
Chapter 27.5 22/06/2024
Chapter 27.5 10/07/2024
Chapter 27 22/06/2024
Chapter 27 10/07/2024
Chapter 27.5 23/05/2024
Chapter 27.5 04/06/2024
Chapter 27.5 29/06/2024
Chapter 27.5 16/05/2024
Chapter 27 23/05/2024
Chapter 27 04/06/2024
Chapter 27 29/06/2024
Chapter 27 16/05/2024
Chapter 27.5 05/05/2024
Chapter 27 05/05/2024
Chapter 27.5 14/07/2024
Chapter 27 14/07/2024
Chapter 26.5 14/07/2024
Chapter 26 05/05/2024
Chapter 26 14/07/2024
Chapter 26.5 22/06/2024
Chapter 26.5 10/07/2024
Chapter 26 22/06/2024
Chapter 26 10/07/2024
Chapter 26.5 23/05/2024
Chapter 26.5 04/06/2024
Chapter 26.5 29/06/2024
Chapter 26.5 16/05/2024
Chapter 26 23/05/2024
Chapter 26 04/06/2024
Chapter 26 29/06/2024
Chapter 26 16/05/2024
Chapter 26.5 05/05/2024
Chapter 25 05/05/2024
Chapter 25 14/07/2024
Chapter 25 22/06/2024
Chapter 25 10/07/2024
Chapter 25 23/05/2024
Chapter 25 29/06/2024
Chapter 25 16/05/2024
Chapter 24 29/06/2024
Chapter 24 16/05/2024
Chapter 24 05/05/2024
Chapter 24 14/07/2024
Chapter 24 22/06/2024
Chapter 24 10/07/2024
Chapter 24 23/05/2024
Chapter 23 23/05/2024
Chapter 23 29/06/2024
Chapter 23 16/05/2024
Chapter 23 05/05/2024
Chapter 23 14/07/2024
Chapter 23 22/06/2024
Chapter 23 10/07/2024
Chapter 22 23/05/2024
Chapter 22 29/06/2024
Chapter 22 16/05/2024
Chapter 22 05/05/2024
Chapter 22 14/07/2024
Chapter 22 22/06/2024
Chapter 22 10/07/2024
Chapter 21 23/05/2024
Chapter 21 29/06/2024
Chapter 21 16/05/2024
Chapter 21 05/05/2024
Chapter 21 14/07/2024
Chapter 21 22/06/2024
Chapter 21 10/07/2024
Chapter 20 23/05/2024
Chapter 20 29/06/2024
Chapter 20 16/05/2024
Chapter 20 05/05/2024
Chapter 20 14/07/2024
Chapter 20 22/06/2024
Chapter 20 10/07/2024
Chapter 19.5 22/06/2024
Chapter 19.5 10/07/2024
Chapter 19 22/06/2024
Chapter 19 10/07/2024
Chapter 19.5 23/05/2024
Chapter 19.5 29/06/2024
Chapter 19.5 16/05/2024
Chapter 19 23/05/2024
Chapter 19 29/06/2024
Chapter 19 16/05/2024
Chapter 19.5 05/05/2024
Chapter 19 05/05/2024
Chapter 19.5 14/07/2024
Chapter 19 14/07/2024
Chapter 18 22/06/2024
Chapter 18 10/07/2024
Chapter 18 23/05/2024
Chapter 18 29/06/2024
Chapter 18 16/05/2024
Chapter 18 05/05/2024
Chapter 18 14/07/2024
Chapter 17 14/07/2024
Chapter 17 22/06/2024
Chapter 17 10/07/2024
Chapter 17 23/05/2024
Chapter 17 29/06/2024
Chapter 17 16/05/2024
Chapter 17 05/05/2024
Chapter 16 05/05/2024
Chapter 16 14/07/2024
Chapter 16 22/06/2024
Chapter 16 10/07/2024
Chapter 16 23/05/2024
Chapter 16 29/06/2024
Chapter 16 16/05/2024
Chapter 15 23/05/2024
Chapter 15 29/06/2024
Chapter 15 16/05/2024
Chapter 15 05/05/2024
Chapter 15 05/05/2024
Chapter 15 14/07/2024
Chapter 15 14/07/2024
Chapter 15 22/06/2024
Chapter 15 10/07/2024
Chapter 15 22/06/2024
Chapter 15 10/07/2024
Chapter 15 23/05/2024
Chapter 15 29/06/2024
Chapter 15 16/05/2024
Chapter 14 23/05/2024
Chapter 14 29/06/2024
Chapter 14 16/05/2024
Chapter 14 23/05/2024
Chapter 14 29/06/2024
Chapter 14 16/05/2024
Chapter 14 05/05/2024
Chapter 14 05/05/2024
Chapter 14 14/07/2024
Chapter 14 14/07/2024
Chapter 14 22/06/2024
Chapter 14 10/07/2024
Chapter 14 22/06/2024
Chapter 14 10/07/2024
Chapter 13 23/05/2024
Chapter 13 29/06/2024
Chapter 13 16/05/2024
Chapter 13 05/05/2024
Chapter 13 14/07/2024
Chapter 13 22/06/2024
Chapter 13 10/07/2024
Chapter 12 10/07/2024
Chapter 12 22/06/2024
Chapter 12 23/05/2024
Chapter 12 29/06/2024
Chapter 12 16/05/2024
Chapter 12 05/05/2024
Chapter 12 14/07/2024
Chapter 11 22/06/2024
Chapter 11 10/07/2024
Chapter 11 23/05/2024
Chapter 11 29/06/2024
Chapter 11 16/05/2024
Chapter 11 05/05/2024
Chapter 11 14/07/2024
Chapter 10 22/06/2024
Chapter 10 10/07/2024
Chapter 10 23/05/2024
Chapter 10 29/06/2024
Chapter 10 16/05/2024
Chapter 10 05/05/2024
Chapter 10 14/07/2024
Chapter 9 22/06/2024
Chapter 9 10/07/2024
Chapter 9 23/05/2024
Chapter 9 29/06/2024
Chapter 9 16/05/2024
Chapter 9 05/05/2024
Chapter 9 14/07/2024
Chapter 8 14/07/2024
Chapter 8 22/06/2024
Chapter 8 10/07/2024
Chapter 8 23/05/2024
Chapter 8 29/06/2024
Chapter 8 16/05/2024
Chapter 8 05/05/2024
Chapter 7 05/05/2024
Chapter 7 14/07/2024
Chapter 7 22/06/2024
Chapter 7 10/07/2024
Chapter 7 23/05/2024
Chapter 7 29/06/2024
Chapter 7 16/05/2024
Chapter 6 16/05/2024
Chapter 6 05/05/2024
Chapter 6 14/07/2024
Chapter 6 22/06/2024
Chapter 6 10/07/2024
Chapter 6 23/05/2024
Chapter 6 29/06/2024
Chapter 5 23/05/2024
Chapter 5 29/06/2024
Chapter 5 16/05/2024
Chapter 5 05/05/2024
Chapter 5 14/07/2024
Chapter 5 22/06/2024
Chapter 5 10/07/2024
Chapter 4 23/05/2024
Chapter 4 29/06/2024
Chapter 4 16/05/2024
Chapter 4 05/05/2024
Chapter 4 14/07/2024
Chapter 4 22/06/2024
Chapter 4 10/07/2024
Chapter 3 23/05/2024
Chapter 3 29/06/2024
Chapter 3 16/05/2024
Chapter 3 05/05/2024
Chapter 3 14/07/2024
Chapter 3 22/06/2024
Chapter 3 10/07/2024
Chapter 2 23/05/2024
Chapter 2 29/06/2024
Chapter 2 16/05/2024
Chapter 2 05/05/2024
Chapter 2 14/07/2024
Chapter 2 22/06/2024
Chapter 2 10/07/2024
Chapter 1.5 22/06/2024
Chapter 1.5 10/07/2024
Chapter 1 22/06/2024
Chapter 1 10/07/2024
Chapter 1.5 23/05/2024
Chapter 1.5 29/06/2024
Chapter 1.5 16/05/2024
Chapter 1 23/05/2024
Chapter 1 29/06/2024
Chapter 1 16/05/2024
Chapter 1.5 05/05/2024
Chapter 1 05/05/2024
Chapter 1.5 14/07/2024
Chapter 1 14/07/2024

Có thể bạn sẽ thích