comic-banner
manga-thumbnail

Nguyên Tôn

Tác giả: Đang cập nhật Tình trạng: Đang phát hành Đã có 14602 lượt xem
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Bỏ Phiếu
Đánh giá của bạn với truyện "Nguyên Tôn"
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Danh sách chương

Chapter 880 14/07/2024
Chapter 879 14/07/2024
Chapter 878 14/07/2024
Chapter 878 10/07/2024
Chapter 877 14/07/2024
Chapter 877 10/07/2024
Chapter 876 14/07/2024
Chapter 876 10/07/2024
Chapter 875 06/07/2024
Chapter 875 14/07/2024
Chapter 875 10/07/2024
Chapter 874 06/07/2024
Chapter 874 14/07/2024
Chapter 874 10/07/2024
Chapter 873 10/07/2024
Chapter 873 06/07/2024
Chapter 873 14/07/2024
Chapter 872 10/07/2024
Chapter 872 06/07/2024
Chapter 872 14/07/2024
Chapter 871 10/07/2024
Chapter 871 06/07/2024
Chapter 871 14/07/2024
Chapter 870 14/07/2024
Chapter 870 10/07/2024
Chapter 870 06/07/2024
Chapter 869 06/07/2024
Chapter 869 14/07/2024
Chapter 869 10/07/2024
Chapter 868 06/07/2024
Chapter 868 14/07/2024
Chapter 868 10/07/2024
Chapter 868 19/06/2024
Chapter 867 19/06/2024
Chapter 867 06/07/2024
Chapter 867 14/07/2024
Chapter 867 10/07/2024
Chapter 866 19/06/2024
Chapter 866 16/06/2024
Chapter 866 06/07/2024
Chapter 866 14/07/2024
Chapter 866 10/07/2024
Chapter 865 19/06/2024
Chapter 865 16/06/2024
Chapter 865 06/07/2024
Chapter 865 14/07/2024
Chapter 865 10/07/2024
Chapter 864 19/06/2024
Chapter 864 16/06/2024
Chapter 864 06/07/2024
Chapter 864 14/07/2024
Chapter 864 10/07/2024
Chapter 863 19/06/2024
Chapter 863 16/06/2024
Chapter 863 06/07/2024
Chapter 863 14/07/2024
Chapter 863 10/07/2024
Chapter 862 10/07/2024
Chapter 862 19/06/2024
Chapter 862 16/06/2024
Chapter 862 06/07/2024
Chapter 862 14/07/2024
Chapter 861 10/07/2024
Chapter 861 19/06/2024
Chapter 861 16/06/2024
Chapter 861 06/07/2024
Chapter 861 14/07/2024
Chapter 860 10/07/2024
Chapter 860 19/06/2024
Chapter 860 16/06/2024
Chapter 860 06/07/2024
Chapter 860 14/07/2024
Chapter 859 06/07/2024
Chapter 859 14/07/2024
Chapter 859 10/07/2024
Chapter 859 19/06/2024
Chapter 859 16/06/2024
Chapter 858 06/07/2024
Chapter 858 14/07/2024
Chapter 858 10/07/2024
Chapter 858 19/06/2024
Chapter 858 16/06/2024
Chapter 857 16/06/2024
Chapter 857 06/07/2024
Chapter 857 14/07/2024
Chapter 857 10/07/2024
Chapter 857 19/06/2024
Chapter 856 19/06/2024
Chapter 856 16/06/2024
Chapter 856 06/07/2024
Chapter 856 14/07/2024
Chapter 856 10/07/2024
Chapter 855 19/06/2024
Chapter 855 16/06/2024
Chapter 855 06/07/2024
Chapter 855 14/07/2024
Chapter 855 10/07/2024
Chapter 854 19/06/2024
Chapter 854 16/06/2024
Chapter 854 06/07/2024
Chapter 854 14/07/2024
Chapter 854 10/07/2024
Chapter 853 19/06/2024
Chapter 853 16/06/2024
Chapter 853 06/07/2024
Chapter 853 14/07/2024
Chapter 853 10/07/2024
Chapter 852 22/05/2024
Chapter 852 19/06/2024
Chapter 852 16/06/2024
Chapter 852 06/07/2024
Chapter 852 14/07/2024
Chapter 852 10/07/2024
Chapter 851 20/05/2024
Chapter 851 10/07/2024
Chapter 851 22/05/2024
Chapter 851 19/06/2024
Chapter 851 16/06/2024
Chapter 851 06/07/2024
Chapter 851 14/07/2024
Chapter 850 20/05/2024
Chapter 850 10/07/2024
Chapter 850 22/05/2024
Chapter 850 19/06/2024
Chapter 850 16/06/2024
Chapter 850 06/07/2024
Chapter 850 14/07/2024
Chapter 849 14/07/2024
Chapter 849 20/05/2024
Chapter 849 10/07/2024
Chapter 849 22/05/2024
Chapter 849 19/06/2024
Chapter 849 16/06/2024
Chapter 849 06/07/2024
Chapter 848 06/07/2024
Chapter 848 14/07/2024
Chapter 848 20/05/2024
Chapter 848 10/07/2024
Chapter 848 22/05/2024
Chapter 848 19/06/2024
Chapter 848 16/06/2024
Chapter 847 06/07/2024
Chapter 847 14/07/2024
Chapter 847 20/05/2024
Chapter 847 10/07/2024
Chapter 847 22/05/2024
Chapter 847 19/06/2024
Chapter 847 16/06/2024
Chapter 846 16/06/2024
Chapter 846 12/05/2024
Chapter 846 06/07/2024
Chapter 846 14/07/2024
Chapter 846 20/05/2024
Chapter 846 10/07/2024
Chapter 846 22/05/2024
Chapter 846 19/06/2024
Chapter 845 19/06/2024
Chapter 845 16/06/2024
Chapter 845 12/05/2024
Chapter 845 06/07/2024
Chapter 845 14/07/2024
Chapter 845 20/05/2024
Chapter 845 10/07/2024
Chapter 845 22/05/2024
Chapter 844 19/06/2024
Chapter 844 16/06/2024
Chapter 844 12/05/2024
Chapter 844 06/07/2024
Chapter 844 14/07/2024
Chapter 844 20/05/2024
Chapter 844 10/07/2024
Chapter 844 22/05/2024
Chapter 843 22/05/2024
Chapter 843 19/06/2024
Chapter 843 16/06/2024
Chapter 843 12/05/2024
Chapter 843 06/07/2024
Chapter 843 14/07/2024
Chapter 843 20/05/2024
Chapter 843 10/07/2024
Chapter 842 22/05/2024
Chapter 842 19/06/2024
Chapter 842 16/06/2024
Chapter 842 12/05/2024
Chapter 842 06/07/2024
Chapter 842 14/07/2024
Chapter 842 20/05/2024
Chapter 842 10/07/2024
Chapter 841 10/07/2024
Chapter 841 22/05/2024
Chapter 841 19/06/2024
Chapter 841 16/06/2024
Chapter 841 12/05/2024
Chapter 841 06/07/2024
Chapter 841 14/07/2024
Chapter 841 20/05/2024
Chapter 840 20/05/2024
Chapter 840 10/07/2024
Chapter 840 22/05/2024
Chapter 840 19/06/2024
Chapter 840 16/06/2024
Chapter 840 12/05/2024
Chapter 840 06/07/2024
Chapter 840 14/07/2024
Chapter 839 20/05/2024
Chapter 839 10/07/2024
Chapter 839 22/05/2024
Chapter 839 19/06/2024
Chapter 839 16/06/2024
Chapter 839 12/05/2024
Chapter 839 06/07/2024
Chapter 839 14/07/2024
Chapter 838 14/07/2024
Chapter 838 20/05/2024
Chapter 838 10/07/2024
Chapter 838 22/05/2024
Chapter 838 19/06/2024
Chapter 838 16/06/2024
Chapter 838 12/05/2024
Chapter 838 06/07/2024
Chapter 837 06/07/2024
Chapter 837 14/07/2024
Chapter 837 20/05/2024
Chapter 837 10/07/2024
Chapter 837 22/05/2024
Chapter 837 19/06/2024
Chapter 837 16/06/2024
Chapter 837 12/05/2024
Chapter 836 16/06/2024
Chapter 836 12/05/2024
Chapter 836 06/07/2024
Chapter 836 14/07/2024
Chapter 836 20/05/2024
Chapter 836 10/07/2024
Chapter 836 22/05/2024
Chapter 836 19/06/2024
Chapter 835 19/06/2024
Chapter 835 16/06/2024
Chapter 835 12/05/2024
Chapter 835 06/07/2024
Chapter 835 14/07/2024
Chapter 835 20/05/2024
Chapter 835 10/07/2024
Chapter 835 22/05/2024
Chapter 834 19/06/2024
Chapter 834 16/06/2024
Chapter 834 12/05/2024
Chapter 834 06/07/2024
Chapter 834 14/07/2024
Chapter 834 20/05/2024
Chapter 834 10/07/2024
Chapter 834 22/05/2024
Chapter 833 19/06/2024
Chapter 833 16/06/2024
Chapter 833 12/05/2024
Chapter 833 06/07/2024
Chapter 833 14/07/2024
Chapter 833 20/05/2024
Chapter 833 10/07/2024
Chapter 833 22/05/2024
Chapter 832 22/05/2024
Chapter 832 19/06/2024
Chapter 832 16/06/2024
Chapter 832 12/05/2024
Chapter 832 06/07/2024
Chapter 832 14/07/2024
Chapter 832 20/05/2024
Chapter 832 10/07/2024
Chapter 830 22/05/2024
Chapter 830 19/06/2024
Chapter 830 16/06/2024
Chapter 830 12/05/2024
Chapter 830 06/07/2024
Chapter 830 14/07/2024
Chapter 830 20/05/2024
Chapter 830 10/07/2024
Chapter 829 10/07/2024
Chapter 829 22/05/2024
Chapter 829 19/06/2024
Chapter 829 16/06/2024
Chapter 829 12/05/2024
Chapter 829 06/07/2024
Chapter 829 14/07/2024
Chapter 829 20/05/2024
Chapter 828 20/05/2024
Chapter 828 10/07/2024
Chapter 828 22/05/2024
Chapter 828 19/06/2024
Chapter 828 16/06/2024
Chapter 828 12/05/2024
Chapter 828 06/07/2024
Chapter 828 14/07/2024
Chapter 827 20/05/2024
Chapter 827 10/07/2024
Chapter 827 22/05/2024
Chapter 827 19/06/2024
Chapter 827 16/06/2024
Chapter 827 12/05/2024
Chapter 827 06/07/2024
Chapter 827 14/07/2024
Chapter 826 06/07/2024
Chapter 826 14/07/2024
Chapter 826 20/05/2024
Chapter 826 10/07/2024
Chapter 826 22/05/2024
Chapter 826 19/06/2024
Chapter 826 16/06/2024
Chapter 826 12/05/2024
Chapter 825 06/07/2024
Chapter 825 14/07/2024
Chapter 825 20/05/2024
Chapter 825 10/07/2024
Chapter 825 22/05/2024
Chapter 825 19/06/2024
Chapter 825 16/06/2024
Chapter 825 12/05/2024
Chapter 824 16/06/2024
Chapter 824 12/05/2024
Chapter 824 06/07/2024
Chapter 824 14/07/2024
Chapter 824 20/05/2024
Chapter 824 10/07/2024
Chapter 824 22/05/2024
Chapter 824 19/06/2024
Chapter 823 19/06/2024
Chapter 823 16/06/2024
Chapter 823 12/05/2024
Chapter 823 06/07/2024
Chapter 823 14/07/2024
Chapter 823 20/05/2024
Chapter 823 10/07/2024
Chapter 823 22/05/2024
Chapter 822 19/06/2024
Chapter 822 16/06/2024
Chapter 822 12/05/2024
Chapter 822 06/07/2024
Chapter 822 14/07/2024
Chapter 822 20/05/2024
Chapter 822 10/07/2024
Chapter 822 22/05/2024
Chapter 821 19/06/2024
Chapter 821 16/06/2024
Chapter 821 12/05/2024
Chapter 821 06/07/2024
Chapter 821 14/07/2024
Chapter 821 20/05/2024
Chapter 821 10/07/2024
Chapter 821 22/05/2024
Chapter 820 22/05/2024
Chapter 820 19/06/2024
Chapter 820 16/06/2024
Chapter 820 12/05/2024
Chapter 820 06/07/2024
Chapter 820 14/07/2024
Chapter 820 20/05/2024
Chapter 820 10/07/2024
Chapter 819 22/05/2024
Chapter 819 19/06/2024
Chapter 819 16/06/2024
Chapter 819 12/05/2024
Chapter 819 06/07/2024
Chapter 819 14/07/2024
Chapter 819 20/05/2024
Chapter 819 10/07/2024
Chapter 818 20/05/2024
Chapter 818 10/07/2024
Chapter 818 22/05/2024
Chapter 818 19/06/2024
Chapter 818 16/06/2024
Chapter 818 12/05/2024
Chapter 818 06/07/2024
Chapter 818 14/07/2024